Vedtægter

Kapitel 1 – Fondens stiftelse, navn og hjemsted

§ 1 Stk. 1
Fondens navn er Fonden, Børnenes Kontor i Aalborg.

Stk. 2
Dens hjemsted er Aalborg Kommune.

Stk. 3
Foreningen Børnenes Kontor i Aalborg, blev stiftet i 1903 af Aalborg Kommunes lærerpersonale. Foreningens aktiver og passiver blev med virkning fra 1. januar 1995 overdraget til nærværende fond.

Stk. 4
Fonden er stiftet af repræsentantskabet for Foreningen Børnenes Kontor i Aalborg

Kapitel 2 – Fondens formål

§2

Fondens formål er at arrangere ferieophold for elever i Aalborg Kommunes skoler på fondens feriehjem.

Ferieopholdene tildeles de børn, som på grund af økonomiske, sociale og andre årsager trænger til et ferieophold.

Fonden kan også yde tilskud og hjælp til beklædning til børn.

Fonden kan også yde økonomisk hjælp til børnefamilier i Aalborg Kommune.

Fonden er som institution tilsluttet Landsforeningen af Børnenes Kontorer.

Fondens ejendomme kan udlejes til andre formål efter bestyrelsens skøn, ligesom fonden ved sin bestyrelse kan drive erhvervsmæssig virksomhed ved drift af pølsevogne.

Kapitel 3 – Fondens kapital

§ 3

Fondens egenkapital ved stiftelsen andrager kr. 6.384.614,00, idet kr. 1.000.000 udgør grundkapital, mens kr. 5.384.614,00 udgør rådighedskapital.

Grundkapitalen er indbetalt i andre værdier, end kontanter.

Grundkapitalen og rådighedskapitalen kan forøges ved arv, gave samt ved henlæggelser til konsolidering af fondens kapital.

§ 5
Fondens rådighedskapital kan anvendes til uddeling til fondens formål, jfr. lov om
erhvevsdrivende fonde, § 41.

§ 6
Fondens midler kan ikke udlånes.

§ 7
Fondens midler kan anbringes i overensstemmelse med fondslovgivningens regler.

§ 8
Fondens aktiver skal, i det omfang, det er muligt, lyde på fondens navn, og så vidt muligt noteres som tilhørende dette.

Kapitel 4 – Anvendelse af fondens indtægt mv.

§ 9

Den del af fondens årlige indtægter, som resterer efter fradrag af alle udgifter til fondens
administration, og af eventuelle underskud for tidligere år, samt efter at der eventuelt er foretaget
henlæggelser, anvendes efter fondsbestyrelsens skøn i overensstemmelse med lov om
erhvervsdrivende fonde, § 41, til fondens formål.

§ 10
Støtte i henhold til bestemmelserne ovenfor, skal ydes såvel efter herom indgivet ansøgning som uden ansøgning.

Kapitel 5 – Fondens ledelse

§ 11

Repræsentantskabet:
Repræsentantskabet er rådgivende organ for fonden.

De kommunale skoler i Aalborg vælger blandt lærerne for et år ad gangen 1-2 repræsentanter til fondens repræsentantskab.

Repræsentantskabet kan supplere sig med personer, der er interesseret i fondens virksomhed.
Disse skal godkendes af det øvrige repræsentantskab.

Repræsentantskabet tiltrædes af 2 repræsentanter fra Aalborg Byråd.

Repræsentantskabet afholder 1 årligt møde, men kan i øvrigt indkaldes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når 1/3 af repræsentantskabets medlemmer anmoder derom.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de tilmeldte skoler er repræsenteret.
Beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed og indføres i protokollen.

§ 12
Bestyrelsen:
Bestyrelsen er fondens øverste myndighed.

Bestyrelsen forestår ledelsen af fondens virksomhed i overensstemmelse med fondens formål og de godkendte budgetter.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af lærerne på Aalborg Kommunes skoler således, at det tilkommer lærerne i region nord, øst og vest at udpege hver 2 medlemmer til bestyrelsen.

Regionerne afgrænses i henhold til den vedhæftede skrivelse fra Aalborg Kommune. Senere ændringer i skolestrukturen medfører at skoler henregnes til den region, hvor de naturligt tilhører.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 2 år ad gangen, således at 1 medlem fra hver region fratræder i lige år, og 1 medlem fratræder i ulige år.

Hvert år udpeges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen udpeger formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af fonden indgåede forpligtelser, idet alle hæftelser alene er begrænset til fondens formue.

§ 13
Repræsentantskabsmøde:
Der indkaldes hvert år med 14 dages varsel til repræsentskabsmøde, som skal afholdes inden 1. april.
På repræsentskabsmødet skal der være optaget nedenstående faste punkter på dagsordenen:

· Valg af dirigent.

· Godkendelse af repræsentantskabet.

· Orientering om beretning.

· Orientering om regnskab.

· Indkomne forslag.

· Valg af eventuelle udvalg.

· Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være afleveret til formanden senest 8 dage før mødet. Under punktet eventuelt kan der ikke optages sager til beslutning.

§ 14
Bestyrelsesmøder:
Formanden indkalder til mindst 4 årlige møder, hvortil der senest 8 dage før mødet udsendes dagsorden med de punkter, der skal behandles.

Ekstraordinære møder kan indkaldes af ethvert medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fører en protokol for sine møder, og alle bestyrelsens beslutninger indføres i protokollen.
Formanden aflægger på hvert bestyrelsesmøde beretning om de løbende forretninger.

§ 15

Bestyrelsen udarbejder hvert år en beretning for fondens virksomhed. Beretningen og fondens regnskab offentliggøres i en af bestyrelsen valgt form, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom.

Kapitel 6 – Fondens tegning

§ 16

Fonden tegnes af bestyrelsen i forening.

Kapitel 7 – Revision og regnskab

§ 17

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår er kalenderåret 1995.

§ 18
Årsregnskabet opstilles på en overskuelig måde og skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, og dens økonomiske resultater. Endvidere skal der udarbejdes en årsberetning.

§ 19

Stk. 1
Fondens regnskab udarbejdes af en af fondens bestyrelse valgt statsautoriseret revisor.

Stk. 2
Revisor skal revidere regnskabet i overensstemmelse med god revisorskik, og herunder foretage en kritisk gennemgang af fondens regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. Af revisionspåtegning på regnskabet skal fremgå, at revisionen har kontrolleret aktivernes tilstedeværelse og sikring, foretagelse af de pligtige henlæggelser samt det til disposition værende overskuds anvendelse i overensstemmelse med fundatsen, jfr. lov om erhvevsdrivende fonde, kap. 6.
Det reviderede regnskab fremsendes til Aalborg Kommune til godkendelse inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Kapitel 8 – Økonomi

§ 20.

Midler til fondens virksomhed tilvejebringes ved bidrag fra Aalborg Kommune, foreninger og andre organisationer samt ved private indsamlinger og bidrag.

Overskuddet fra driften af fondens pølsebod indgår i regnskabet.

Yderligere indtægter kan tilvejebringes ved udlejning af feriehjemmene.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun finde sted efter godkendelse af Aalborg Kommune.

Kapitel 9 – Fondens opløsning

§ 21

Stk. 1
Såfremt den situation skulle indtræde, at fondens formue måtte være gået tabt eller på grund af den økonomiske udvikling eller andre omstændigheder være reduceret så stærkt, at en opretholdelse af fonden ikke længere kan anses for rimelig, kan fonden opløses, såfremt dette vedtages af den samlede bestyrelse.

Stk. 2
I tilfælde af fondens opløsning, skal fondens formue overdrages til Aalborg kommune, der herefter er forpligtet til at anvende midlerne til formål, som svarer til nærværende fonds formål.

Stk. 3
Kapitalen kan aldrig gå tilbage til stifteren eller andre bidragsydere.

Stk. 4
Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder.

Kapitel 10 – Ændringer af vedtægterne

§ 22

Beslutninger om fondens opløsning eller ændringer af nærværende vedtægter kræver ensstemmighed i bestyrelsen og forudsætter Aalborg Kommunes godkendelse.